skip to Main Content

El-Supply - Elkomponenter för Rörlig Strömförsörjning

Verksamhetspolicy

El-Supply AB har sedan 1984 levererat elkomponenter för rörlig strömförsörjning till den tillverkande industrin. Vår interna tillverkning i kombination med att vi representerar tillverkare från hela världen med lång erfarenhet och gedigen kompetens gör oss unika. Ett nära samarbete med våra leverantörer och kunder ger oss stora möjligheter att anpassa våra produkter enligt kundens behov och högt ställda krav, samt nå våra egna mål. Vår Effektiva produktion med korta beslutsvägar gör oss bra på snabba omställningar. Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder produkter med rätt kvalitet och ekonomi i rätt tid.

Med ett långsiktigt engagemang och stort kundfokus där medarbetarna känner sig delaktiga och nyfikna på affärer och teknik, förekommer kunderna med innovativa lösningar, samt jobbar mot ekonomiskt stabila företag gör oss framgångsrika.

Genom en öppen och frispråkig dialog mellan anställda och ledning, så bedömer vi att vi har en kreativ och positiv miljö som ger utrymme för förslag till förbättringar och vidareutbildning.

Vi vill driva vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt, värna om miljön genom att stödja kretsloppstänkandet, minska resursförbrukningen, förebygga föroreningar, jobba med ständiga förbättringar och minimera eventuellt skadliga miljöeffekter från vår verksamhet. Då resor utgör grunden för vår verksamhet, arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan i möjligaste mån, genom att planera kund och leverantörsbesök samt ersätta bilresor med tåg.

Vi åtar oss att uppfylla de bindande och tillämpliga krav som ställs på vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

På El-Supply ser vi god hälsa som en tillgång. En regelbunden kontroll och uppföljning av arbetsmiljö och hälsa är en viktig del i vår verksamhet för att uppnå effektivitet och kvalitet.

Vi ser det som en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.

Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. För El-Supply innebär det att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

  • Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom uppföljning av lag- och myndighetskrav, identifiering av risker, långsiktig planering och vid behov omedelbara åtgärder.
  • Arbetsmiljöfrågor behandlas med öppenhet och berörda medarbetare ges möjlighet till god insyn och information. Synpunkter och erfarenheter inom arbetsmiljöområdet tas tillvara.
  • Arbetsmiljöarbetet sker genom aktivt samarbete mellan chefer och medarbetare. Var och en kan påverka sin arbetsmiljö.

Som medarbetare förväntas Du

  • följa gällande regler och instruktioner.
  • ta ett personligt ansvar för arbetsmiljö och hälsa i det dagliga arbetet och aktivt medverka till att eliminera risker.
  • verka för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.
  • visa hänsyn mot dina medarbetare för att främja ett gott arbetsklimat.

Utöver Ditt medarbetaransvar förväntas Du som chef

  • ta ansvar för att identifiera risker och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.
  • tillse att medarbetare är medvetna om risker och har tillräcklig kompetens och information för att arbetet skall ske säkert och i en god arbetsmiljö.

El-Supply ’s ledning förbinder sig att följa upp tillämpningen av denna policy samt verka för att förverkliga dess intentioner.

Back To Top